Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jiří Rulík, IČ 43458912 se sídlem Čáslavská 1252, 537 01 Chrudim-Markovice. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Čáslavská 1252, 537 01 Chrudim-Markovice
email: obchod@rulik.cz
telefon: 602 349 354

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a při zadávání inzerátu. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje pro automatické zprostředkování kontaktů mezi prodávajícím a kupujícím.
Získanými osobními údaji jsou název nebo jméno a příjmení inzerenta, zadaná oblast (kraj + okres), telefon a email pro zprostředkování kontaktu. Dále jsou evidovány IP adresy a datum a čas vložení nebo editace inzerátu. Žádné další osobní údaje nejsou shromažďovány.
Získané osobní údaje nejsou správcem ani vyjmenovaným zpracovateli nijak dále využívány a nejsou předávány dalším osobám. Výjimkou je předání informací o inzerentovi v případě žádosti od orgánů činných v trestním řízení.

Informace o využití cookies:
Na stránkách jsou využívané technické provozní cookies frameworku Laravel. Žádné další cookies třetích stran zde nejsou využité. Za vyjádřený souhlas s jejich uložením do Vašeho počítače je již dle vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů bráno nastavení Vašeho prohlížeče.

Zpracovatelé osobních údajů:
poskytovatel webhostingu e-shopu:
Active24 s.r.o, Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, tel: 234 262 000, email: info@active24.cz
autor stránek:
Petr Zitko, Vrcha 228, 537 01 Sobětuchy, tel: 603 452 008, email: obchod@svtelektro.cz

Doba uchování údajů o inzerentovi je stanovena na 6 měsíců od ukončení platnosti inzerátu. Po uplynutí této doby jsou údaje automaticky a nenávratně smazány. Provozní zálohy stránek v komprimované podobě mohou být uchovávány až po dobu 1 roku.

Vaše práva:
    Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou na straně e-shopu uchovávána v šifrované podobě, aby v případě úniku dat nebyly samostatně čitelné. Údaje v listinné podobě nejsou vyhotovány. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby dle interní směrnice o ochraně osobních údajů.

Vložením inzerátu z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění.